Car Rarity Chances:

5 Star Car = 2%
4 Star Car = 8%
3 Star Car = 24%
2 Star Car = 29%
1 Star Car = 37%